อำนาจหน้าที่

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภารกิจอำนาจ หน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 

5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

3) การสาธารณูปโภค

4) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่นๆ

5) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

6) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

7) การควบคุมอาคาร

8) การผังเมือง

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจเกี่ยวข้อง ดังนี้

1) การจัดการศึกษา

2) การส่งเสริมกีฬา

3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล

4) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์

5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและที่อยู่อาศัย

6) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

7) การส่งเสริมอาชีพ

 

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

2) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน

3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5) การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

2) การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

3) การส่งเสริมการลงทุน

5.5 ด้านการบริการจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

3) การจัดการบำรุงรักษาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

5) การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม

 

5.6 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพรี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

2) การทะนุบำรุงรักษา พระพุทธศาสนา

 

5.7 ด้นการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) การประสานและให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

2) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่นอื่น

 

 

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ