ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิทัศน์เมือง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จะได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของเมืองและชุมชน  การขยายตัวด้านการค้า-การลงทุน  ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา  เทศบาลจัดให้มีการก่อสร้างถนน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ   บริเวณเส้นทางต่างๆ    และภายในหมู่บ้านทุก ๆ หมู่บ้าน  ปรับปรุงอาคารสถานที่สำนักงานต่าง ๆ  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า-แสงสว่าง  พัฒนาภูมิทัศน์ ปรับปรุงและ

 

ก่อสร้างสวนสาธารณะและแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ  รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการให้บริการสาธารณูปการและสาธารณูปโภค เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในด้านนี้ ให้ครอบคลุม ทั่วถึง ได้มาตรฐาน แต่ยังไม่เพียงพอ และยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงต้องดำเนินโครงการกิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างต่อเนื่อง  ดังนี้

          1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางระบายน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้าส่องสว่าง  ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และให้ได้มาตรฐานทางวิศวกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและปัญหาน้ำท่วมภายในหมู่บ้าน ตามความจำเป็นเร่งด่วน

          2. โครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ในหมู่บ้านและถนนสายหลัก ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิด “ถนนร่มรื่น ดอกไม้สวย ปลอดภัย”

          3. โครงการปรับปรุงลานกีฬา - ที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์   เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชน และกลุ่มผู้สูงอายุ  สามารถออกกำลังกาย พักผ่อน และจัดกิจกรรมร่วมกัน ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

4. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร   เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร สามารถทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ ตลอดทั้งปี ป้องกันภัยแล้ง รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำรองในกรณีการเกิดอัคคีภัยได้ด้วย

5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญในตำบล เช่น ริมแม่น้ำมูล  คลองคำนางรวย  คลองคำแสนกวาง”   ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำสำคัญ ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

          6. โครงการปรับปรุงและก่อสร้างสัญลักษณ์และสถานที่สำคัญในหมู่บ้าน/ตำบล  เช่น อนุสาวรีย์เตา  ป้ายชื่อหมู่บ้าน ป้ายคุ้ม  ป้ายชื่อซอย เป็นต้น

7. โครงการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด  และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้ง การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานราชการ, องค์กรอื่นและภาคเอกชน เพื่อการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลให้ครบวงจรและเกิดความยั่งยืน  เช่น โครงการเทศบาลคาร์บอนต่ำ  โครงการสร้างชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นต้น

          8. โครงการจัดทำศูนย์อเนกประสงค์  เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ   ให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในพื้นที่ อย่างเหมาะสม 

 

๒.     2.การพัฒนาสวัสดิการสังคม การสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น

แก่สถาบันครอบครัว ชุมชน  และประชาชน       เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันปัญหาสังคม  เทศบาลได้มีแนวทางใน

การพัฒนาด้านสังคม ให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา การให้บริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน อย่างครอบคลุม

และทั่วถึง  การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง     การดูแลสวัสดิการและให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา และผู้สูง

อายุ  จัดระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ได้แก่

๑.       ร่วมกับภาครัฐ ส่งเสริมเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเชื้อ และ

กลุ่มอื่นที่เข้าหลักเกณฑ์  ให้ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง “ครบทุกคน ครบทุกบาท” และรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.      โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส,และผู้ป่วยเรื้อรัง

โดยการจัดกิจกรรม “การเยี่ยมเยียนถึงบ้าน”, การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ,  การส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการ

สร้างอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพกลุ่มบุคคล และส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆเพื่อสร้างความอบอุ่นในครอบครัวและสังคม

๓.      พัฒนาและบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  เพื่อให้เป็นกองทุน

หลัก ที่พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ แก่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และโปร่งใส

 

๔.     การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การ

ควบคุมป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

๕.      การส่งเสริมและสนับสนุน การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและกองทุนกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มแม่บ้าน,

กลุ่มปั้นเตา, กลุ่มทำกรงนก, กลุ่มทอเสื่อ, กลุ่มประมงพื้นบ้าน, กลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิล และกลุ่มอื่น ๆ ที่เข้าหลักเกณฑ์ เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือ ตลอดจนเพื่อให้เกิดการพัฒนา ต่อเนื่อง พึ่งพาตนเองได้ และยั่งยืนได้ ในที่สุด

6. การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ ตลาดสด ร้านอาหาร รถเข็น หาบเร่ และแผงลอย ให้

เป็น “ตลาดสดน่าซื้อ ร้านอาหารปลอดภัย  รถเข็น หาบเร่และแผงลอย สะอาดได้มาตรฐาน”  รวมทั้งการจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยการค้าขายในพื้นที่ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายกำหนด

3. การพัฒนาการด้านการศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จะให้ความสำคัญในการเพิ่มคุณภาพและพัฒนาระบบการศึกษาของ

เด็ก นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง 

ไม่ว่าจะเป็นปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อ

การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนสื่อการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร สนับสนุนสื่อเสริมกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนที่ทันสมัย  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาตน  พัฒนาผู้เรียน และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ที่สูงขึ้น       ส่งเสริมด้านกีฬา นันทนาการ   เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนมีการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ    

มีระเบียบวินัย พร้อม ๆ กับการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม  ปลูกฝังให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนรู้จักรัก และ

หวงแหน เล็งเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม โดยร่วมสืบสานให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและ

ความเป็นไทย ภายใต้กิจกรรมดังต่อไปนี้

๑.      การสนับสนุน ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน และผู้มีความสามารถพิเศษทางการศึกษา การ

กีฬา การดนตรีและศิลปกรรม ตามความเหมาะสม

๒.      การส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา แก่กลุ่มผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยร่วมมือกับ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ

คนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และองค์กรเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โอกาสทางด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพ ให้เหมาะสมตามสภาพและความต้องการ

                   ๓.  การส่งเสริมนโยบายการเรียนฟรี 15 ปี ตามนโยบายรัฐบาล

                   ๔. การจัดหาทุนการศึกษาหรือส่งเสริมด้านอื่น ๆ แก่เด็กเรียนดีแต่ยากจน ตามหลักเกณฑ์และโอกาสที่เหมาะสม

                   ๕. การส่งเสริมกิจกรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้มีการเผยแพร่ รักษาและธำรงไว้ซึ่งคุณประโยชน์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อสร้างเครือข่าย “สำนึกรักบ้านเกิดและอนุรักษ์อาชีพดั้งเดิม” สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น

                   ๖.   การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และพัฒนาวัดในตำบล  ให้เป็น “วัดน่าศรัทธา”

          . การส่งเสริมการจัดงานวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น และกิจกรรมพื้นบ้าน  ให้เป็นเอกลักษณ์ของตำบลคำน้ำแซบ  เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดและระดับประเทศได้ เช่น งานประเพณีแข่งขันเรือยาวในลุ่มน้ำมูล  การแข่งขันเรือหาปลาให้เป็นเอกลักษณ์ของตำบล  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น

๘. การส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ของตำบล เช่น การทำบุญคุ้ม,เลี้ยงปู่ตา, บุญผะเหวด การปั้นเตาอั้งโล่  ปั้นภาชนะดินเผา งานจักสาน งานฝีมืออื่น ๆ เป็นต้น       

                   ๙.  การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของลูกเสือเนตรนารี  การเข้าค่ายคุณธรรม  ค่ายศิลปวัฒนธรรม ของกลุ่มเด็กและเยาวชน  การเข้าค่ายธรรมะพัฒนาจิตใจในครอบครัว ของกลุ่มคนสามวัย เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัว”

 4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง   

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จะพยายามจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในตำบล

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ ลดรายจ่าย    เพื่อเพิ่มช่องทางการซื้อ-ขาย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการพัฒนาด้านสังคมและการเมือง เทศบาลจะส่งเสริมงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทุกประเภท ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ซึ่งนอกจากจะดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาแล้ว  ยังจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และนำศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ และกลุ่มอาสาสมัคร ทุกกลุ่ม เช่น อปพร., อสม., กลุ่มจิตอาสาด้านอื่น ๆ  โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1. การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร และช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิต บำรุงรักษาและจัดระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

๒. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาใช้ในการส่งเสริมการขาย จัดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในลักษณะเชื่อมโยงเครือข่าย และกลุ่มอาชีพ อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

. การพัฒนาและส่งเสริมการฝึกอาชีพ แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ในลักษณะผลิตได้และขายได้ เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชน

. การพัฒนาพื้นที่ในชุมชน ที่มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างคุณค่าและภูมิใจในท้องถิ่น และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

5. การจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการทำงานเชิงรุก สำหรับกลุ่มจิตอาสา กลุ่ม อสม. กลุ่ม อปพร. และนำศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้อื่น เพื่อเพิ่มประสบการณ์และนำมาปรับประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเองได้

5. ด้านการบริหารและพัฒนางานในองค์กร

          เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ  จะบริหารราชการท้องถิ่นโดยยึดแนวทางการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก

ธรรมาภิบาล   ซึ่งประกอบด้วย หลักการรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักความ

โปร่งใส และหลักนิติธรรม พร้อมกับการพัฒนาองค์กร พัฒนาให้ความรู้พนักงานและลูกจ้าง  พัฒนาการบริหาร

จัดการ การให้บริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม เต็มใจ รวดเร็ว รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและผล

การดำเนินงานของเทศบาลให้กับประชาชนทราบ     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการบริหารงานเพื่อ

การพัฒนาอันเป็นแนวนโยบายที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ