สำนักงานปลัด

 

น.ส.ชื่นนภา  คำแน่น

หัวหน้าสำนักปลัด

 

พนักงานเทศบาล

 

นางสาวณภษร บุญเฉลียว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายชัยศักดิ์ ดิษฐอั๊ง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เรือเอกหญิง ณัฐฐิญา กิตติ์ธนกาญจน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

นางภานิชา องค์สถาพร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายวีรณัฐกรณ์ พรหมเอี่ยม

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน

นางอรุณรัตน์ งามสนิท

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

 

นางสาวรติรัตน์ กิตติ์ธนกาญจน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 

นางสาวดรุณี งามสนิท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

 

นางสาวณฐพร  ทีคำแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

นายสนอง กาลเนตร

พนักงานขับรถยนต์

 

นายวุฒิชัย บุญนิตย์

พนักงานขับรถยนต์

นายคมสันต์ กลมเกลี้ยง

พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายเอกราช ดวงโสภา

พนักงานขับรถยนต์

นายสมัย แก่นลา

คนงานประจำรถขยะ

นายสมยศ  เชื้อโชติ

คนงานประจำรถขยะ

 

นายอมรเทพ มณเทียนอาจ

นักการภารโรง

นายบัญชา รักษาโฉม

คนงานทั่วไป

นายสุวิพงษ์ พันธ์โสรี

คนงานทั่วไป

 

นางวรวลัญช์  หิมคุณ

คนงานทั่วไป

 

นายสุรพงศ์  เอกสุวรรณ์

คนงานทั่วไป

 

นางสาวประคอง จันทร์พวง

คนงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)

 
 

นายชนัญ เอกสุวรรณ์

คนงานจ้างเหมา

 

นายสมเกียรติ  คงคารัตน์ 

คนงานจ้างเหมา

 

นายสังวาลย์  วงศ์ทองดี

คนงานจ้างเหมา (ยาม)

 

นายสิทธิพงศ์  กวนชาบัน

คนงานจ้างเหมา

 

นายกำจร  ขุนตาแสง

คนงานจ้างเหมา

 

นายทองเจริญ  จารุกมล

คนงานจ้างเหมา

 

นายสุดใจ  ทวีสาร

คนงานจ้างเหมา

 

น.ส.อินทุอร  แวดระเว

คนงานจ้างเหมา

 

นายเสถียร  บุญมณีพันธ์

คนงานจ้างเหมา

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ