วันจันทร์, 29 เมษายน 2562 08:47

กระบวนงาน พรบ.อำนวยความสะดวก เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

กรบวนงาน พรบ.อำนวยความสะดวก เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

1

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

2

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

3

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

4

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

5

การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

6

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

7

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

8

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

9

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

10

การขอเลขที่บ้าน

 

11

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

12

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

 

13

การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

14

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

15

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

16

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

17

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

18

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

19

การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

20

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

21

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

22

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

23

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

24

การแจ้งขุดดิน

 

 

 

 

25

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

26

การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

27

การแจ้งถมดิน

28

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

29

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

30

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

31

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

32

การขอบ้านเลขที่ กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

33

การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

34

การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

35

การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)

36

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

37

การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

38

การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

39

การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

40

การรับชำระภาษีป้าย

41

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

42

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

43

การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

44

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

45

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

46

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

47

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

48

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

49

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

50

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

51

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

52

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร


  

 

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ